English
© 2010 Νομική Βιβλιοθήκη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

pwc

pwc


twitter kathimeriniΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημοσιεύσεις

24/06/2011
16363/2011 ΜΟΝΠΡΩΤΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)

Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης σωματείου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου που εδρεύει στο σωματείο – Σύγκληση γ.σ. των μελών του σωματείου για εκλογή νέας διοίκησης με απόφαση του δ.σ. σε χρονικό σημείο που είχε λήξει η θητεία του – Τρόπος πρόσκλησης των μελών για τη γ.σ. - Ακυρότητα απόφασης γ.σ. – Αποσβεστική προθεσμία προσβολής του κύρους της απόφασης της γ.σ. Δικηγόρος : Α. Στεργιάδης

Το άρθρο 69 ΑΚ εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των σωματείων. Στην έλλειψη διοίκησης που δικαιολογεί την εφαρμογή του περιλαμβάνεται και η λήξη της θητείας της διοίκησης του σωματείου, εφόσον η απελθούσα διοίκηση δεν είχε συγκαλέσει εμπρόθεσμα τη γενική συνέλευση προς εκλογή νέας διοίκησης. Οι άκυρες ή ακυρώσιμες κατά τους ορισμούς του 101 ΑΚ αποφάσεις γ.σ. παράγουν κανονικά τα αποτελέσματά τους μέχρι να ακυρωθούν τελεσίδικα με διαπλαστική δικαστική απόφαση μετά από σχετική αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, χωρίς η ακυρότητα αυτή να μπορεί να προβληθεί στο ενδιάμεσο με ένσταση ή να εξεταστεί παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο άλλης δίκης, εκτός εάν τα μέλη κληθούν σε γ.σ. χωρίς την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων και από αναρμόδια πρόσωπα ή όργανα ή εάν η συνέλευση δεν συγκροτήθηκε από πρόσωπα που είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυτή, οπότε λογίζεται ως νομικά ανύπαρκτη (ανυπόστατη). Η επίκληση του 101 ΑΚ προϋποθέτει απόφαση γ.σ. που συγκλήθηκε μεν με νόμιμο τρόπο είναι όμως αντίθετη σε διάταξη του νόμου ή του καταστατικού. Περαιτέρω, η διοίκηση σωματείου που συγκαλεί γ.σ. πρέπει να είναι ενεργός, κρίσιμο χρονικό σημείο για την παραπάνω κρίση είναι η ημεροχρονολογία που αποφασίζει το αρμόδιο όργανο τη σύγκληση της γ.σ., είναι δε αδιάφορο, αν στο επόμενο διάστημα εξέλιπε η διοίκηση λόγω λχ λήξης της θητείας της. Τότε μόνο μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα από την έκλειψη της διοίκησης, όταν κατά το καταστατικό του σωματείου ο πρόεδρος του δ.σ. διευθύνει και τις εργασίες της συνέλευσης του ν.π, ωστόσο ακόμα και τότε, η απόφαση θεωρείται ακυρώσιμη και όχι απολύτως άκυρη ή ανυπόστατη. Ο τύπος της πρόσκλησης των μελών του σωματείου προκειμένου να συμμετάσχουν στη γ.σ. που έχει συγκληθεί προβλέπεται από το καταστατικό του ν.π., εν τούτοις, η παράλειψη του αρμόδιου οργάνου να επιλέξει τον καταστατικό τύπο και η ανταυτού επιλογή εκείνου που έχει επικρατήσει παγίως στην πρακτική του συγκεκριμένου σωματείου, δεν δημιουργεί αυτοδίκαιη ακυρότητα, υπό την προϋπόθεση ότι εγγυάται τουλάχιστον εξίσου την πληροφόρηση των μελών, ακόμα και αν τυπικώς παραβιάζεται το καταστατικό. Προκειμένου για επαγγελματικό σωματείο το οποίο υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 1712/1987, όπως ισχύει τροποποιημένος από τους νόμους 1746/1988 και 2082/1992, κατά τη ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 7 του ανωτέρω νόμου, η αγωγή για την ακύρωση αποφάσεων της γ.σ. οι οποίες αντιβαίνουν στο νόμο ή το καταστατικό του σωματείου ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου εδρεύει η επαγγελματική οργάνωση. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της αίτησης για διορισμό προσωρινής διοίκησης σε σωματείο δεν έχει την εξουσία να εξετάσει παρεμπιπτόντως κατ’ άρθρο 284 ΚΠολΔ το κύρος και τη νομιμότητα της απόφασης της γ.σ. του σωματείου σε κάθε περίπτωση διότι ο παρεμπίπτων έλεγχος καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις απολύτης ακυρότητας (παρανομίας περιεχομένου, αντίθεση στα χρηστά ήθη) και ανυπόστατου και δεν περιλαμβάνει τις λοιπές περιπτώσεις αντίθεσης στο νόμο και στο καταστατικό (ακυρωσία) ακόμα και όταν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου καθότι μια τέτοια έρευνα προϋποθέτει την ύπαρξη ακυρωτικής αγωγής κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1712/1987 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ, η οποία καλείται σε συμπληρωματική εφαρμογή κατά την παρ. 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου. Κρίση ότι η τοιχοκόλληση ανακοίνωσης για την επερχόμενη γ.σ. έξωθεν του γραφείου του σωματείου και η δημοσίευσή της στον τοπικό τύπο δεν διασφαλίζει την πληροφόρηση των μελών στο ίδιο μέτρο τουλάχιστον, με τον προβλεπόμενο στο καταστατικό του σωματείου τρόπο (αποστολή ατομικών προσκλήσεων).