Εκτύπωση

Επικύρωση εκλογής και ανάδειξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών

Νομική Βιβλιοθήκη | 26/11/2010

Με το άρθρο 44 του νέου Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέρχεται μία ουσιώδης μεταβολή, αναφορικά με τον τρόπο επικύρωσης της εκλογής και ανάδειξης του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών. Ενώ, μέχρι το Ν 3852/2010, το πολυμελές πρωτοδικείο ανακήρυσσε τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς σε περίπτωση μη άσκησης των προβλεπόμενων στον ΚΔΚ ενστάσεων (βλ. άρθρο 62 ΚΔΚ), με τη νέα ρύθμιση, ανεξαρτήτως της άσκησης ή μη των προβλεπόμενων ενστάσεων, το πολυμελές πρωτοδικείο θα ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς και οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν με αυτή την απόφαση, εάν η εκδίκαση των ενστάσεων δεν περαιωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου του επόμενου, των εκλογών, έτους.

ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Ο Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) επέφερε αλλαγές σχετικά και με την προθεσμία άσκησης της ένστασης κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 48 (για τις δημοτικές) και 150 (για τις περιφερειακές εκλογές) του Ν 3852/2010, η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, κατά τα άρθρα 44 και 146 αντιστοίχως του ίδιου νόμου.

Βλ. σχετικά σε Καλλικράτης – Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση  και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2010.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα τηλεφωνικό κέντρο: 210 3678800 fax: 210 3678857 e-mail: info@nb.org